วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

การลุกขึ้นนั่งจากท่านอนหงายของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

1. ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับมือข้างที่อ่อนแรงข้ามลำตัวมาด้านที่ปกติ
2. ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัว ถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถพลิกตะแคงตัวเองได้ ก็ให้ผู้ปฏิบัติช่วยผู้ป่วยทำการพลิกตะแคงตัว โดยจับที่สะโพกและหัวไหล่ของผู้ป่วยแล้วพลิกตัวมา
3. ผู้ป่วยใช้เท้าข้างที่ปกติสอดใต้ข้อเข่าข้างที่อ่อนแรง แล้วใช้ขาข้างที่ปกติเกี่ยวขาข้างที่อ่อนแรงลงมาข้างเตียง
4. ผู้ป่วยใช้แขนข้างที่ปกติดันตัวลุกขึ้นมาสู่ท่านั่ง ขณะที่ดันตัวลุกขึ้นนั่งนั้นให้ผู้ป่วยใช้เท้าข้างปกติเกี่ยวเท้าข้างที่อ่อนแรงลงมาให้เท้าทั้งสองอยู่ในท่านั่งห้อยเท้า ถ้าผู้ป่วยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือหนึ่งสอดเข้าที่บริเวณใต้บ่าและสะบักของผู้ป่วย อีกมือหนึ่งดันเท้าทั้งสองข้างของผู้ป่วยลงมาข้างเตียงพร้อมกับยกผู้ป่วยขึ้นนั่ง ผู้ป่วยก็จะอยู่ในท่านั่งห้อยเท้าได้

1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากเตียงไปรถเข็นนั่งและจากรถเข็นนั่งไปเตียง
แบบช่วยเหลือบางส่วน

1.1 จากเตียงไปรถเข็นนั่ง

1.1.1 นำรถเข็นตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง โดยดูว่าเมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงแล้ว รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของผู้ป่วย ใส่ห้ามล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น
จากนั้นให้ผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียงโดยมีผู้ปฏิบัติให้ความช่วยเหลือตามสมควร เมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย
1.1.2 ผู้ป่วยเลื่อนตัวมาที่ขอบเตียงจนเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้น จากนั้นผู้ป่วยใช้มือข้าง
ที่ปกติจับที่วางแขนของรถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัวแล้วลุกขึ้นยืน
1.1.3 ผู้ป่วยค่อยๆหมุนตัวลงไปนั่งในรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้วให้ดันที่วางเท้าของรถเข็นลงแล้วนำเท้าของผู้ป่วยวางบนที่วางเท้า

1.2 จากรถเข็นนั่งไปเตียง

1.2.1 นำรถเข็นที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง โดยให้ด้านที่ปกติของผู้ป่วยอยู่ชิดกับเตียง ใส่ห้ามล้อรถเข็นแล้วนำเท้าผู้ป่วยวางลงบนพื้นพร้อมกับพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น
1.2.2 ผู้ปฏิบัติยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย จากนั้นให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของรถเข็นหรือจับที่ขอบเตียงพร้อมกับดันตัวลุกขึ้นยืน
1.2.3 ผู้ป่วยค่อยๆหมุนตัวลงนั่งบนขอบเตียง จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียง หรือให้ผู้ป่วยนอนลงบนเตียงแล้วแต่กรณี

2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากเตียงไปรถเข็นนั่งและจากรถเข็นนั่งไปเตียง
แบบช่วยเหลือเบ็ดเสร็จ

2.1 จากเตียงไปรถเข็นนั่ง

2.1.1 นำรถเข็นตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง โดยดูว่าเมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงแล้ว รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของผู้ป่วย ใส่ห้ามล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น
จากนั้นนำผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียงโดยผู้ปฏิบัติให้ความช่วยเหลือทั้งหมด เมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติยืนอยู่ทางด้านหน้าของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้มือข้างที่ปกติของผู้ป่วยเกาะอยู่ที่ไหล่ของผู้ปฏิบัติ
2.1.2 ผู้ปฏิบัติยกผู้ป่วยขึ้นสู่ท่ายืนพร้อมกับหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งลงในรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้วให้ดันที่วางเท้าของรถเข็นลงพร้อมกับนำเท้าของผู้ป่วยวางลงบนที่วางเท้า

2.2 จากรถเข็นนั่งไปเตียง

2.2.1 นำรถเข็นที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง โดยให้ด้านที่ปกติของผู้ป่วยอยู่ชิดกับเตียง ใส่ห้ามล้อรถเข็นแล้วนำเท้าผู้ป่วยวางลงบนพื้นพร้อมกับพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น ผู้ปฏิบัติยืนอยู่ทางด้านหน้าของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้มือข้างที่ปกติของผู้ป่วยเกาะอยู่ที่ไหล่ของผู้ปฏิบัติ
2.2.2 ผู้ปฏิบัติยกผู้ป่วยขึ้นสู่ท่ายืนพร้อมกับหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งที่ขอบเตียง จากนั้นจัดให้ผู้ป่วยนอนลงบนเตียงให้เรียบร้อย

3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากรถเข็นนั่งไปเก้าอี้

3.1 นำรถเข็นที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ตั้งทำมุม 90 องศากับเก้าอี้ โดยให้ด้านที่ปกติของผู้ป่วยอยู่ชิดกับเก้าอี้
3.2 ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของเก้าอี้ด้านที่อยู่ใกล้ตัว แล้วลุกขึ้นยืน
3.3 ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติเปลี่ยนมาจับที่วางแขนของเก้าอี้ด้านที่อยู่ไกลตัว
3.4 ผู้ป่วยก้าวเท้าข้างที่ปกติไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วค่อยๆหมุนตัวลงนั่งบนเก้าอี้

ถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ด้วยตนเองคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติช่วยเหลือโดยยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย

4. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากเก้าอี้ไปรถเข็นนั่ง

4.1 นำรถเข็นตั้งทำมุม 90 องศากับเก้าอี้ โดยให้รถเข็นอยู่ทางด้านที่ปกติของผู้ป่วย
4.2 ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของรถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัว แล้วลุกขึ้นยืน
4.3 ผู้ป่วยก้าวเท้าข้างที่ปกติไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วค่อยๆหมุนตัวลงนั่งบนรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้วให้ดันที่วางเท้าของรถเข็นลงพร้อมกับวางเท้าผู้ป่วยลงบนที่วางเท้า

ถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ด้วยตนเองคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติช่วยเหลือโดยยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: